Rekisteriseloste

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste 1.9.2016.


Rekisterinpitäjä

Harva Marketing Oy
Kuortaneenkatu 3
00520 Helsinki

Y-tunnus 2767810-2 

Palvelun alustana toimivan tietojärjestelmän pääkäyttäjä on Ville Teikko.
Rekisterin vastuuhenkilön tehtävänä on mm.:
• Toimia tietojärjestelmän pääkäyttäjänä
• Huolehtia, että tietojärjestelmää käytetään asianmukaisesti.
• Tarkistaa käyttöoikeudet tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran vuodessa.
• Huolehtia tietosuojauksesta.
• Huolehtia, että järjestelmän käyttö ohjeistetaan ja käyttäjille järjestetään riittävä koulutus.
• Huolehtia järjestelmän ylläpitoon liittyvistä tehtävistä.


Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käytetään Henkilötietolain 8 §: n mukaiseen asiakastietojen ylläpitoon ja käsittelyyn seuraavia tarkoituksia varten:
• Tunnistautumista vaativan asioinnin toteuttaminen asiakkaan kanssa
• Asiakkaille tapahtuva tiedottaminen
• Asiakkaille palvelussa tapahtuva kohdennettu markkinointi
• Asiakassuhteiden ylläpito
• Asiakassuhteisiin liittyvä tiedonvaihto
• Henkilöiden todentaminen


Kuvaus rekisteröityjen ryhmästä tai ryhmistä ja näihin liittyvistä tiedoista tai tietoryhmistä

Harvan henkilörekisteri sisältää palvelun tuottamiseksi ja asiakassuhteen ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi tarvittavat tiedot yrityksen asiakkaista, jotka käyttävät kyseistä palvelua.

Henkilöiden ylläpidettävät tiedot ovat: nimi, osoite, puhelinnumero(t), sähköpostiosoite/-osoitteet, syntymäaika, tilinumero, henkilölle tarjottavaan palveluun liittyvät mielenkiinnon kohteet sekä näiden yksityiskohtaiset tiedot, hyväksyntä suoramarkkinointiin sekä lisäksi tunnistustiedot verkkopalvelua varten. Käyttäjästä voidaan kerätä myös muita ja kampanjakohtaisia hänen preferensseihinsä liittyviä vapaaehtoisesti täydennettäviä tietoja. (tarkennettava rekisterin sisällön mukaan)


Säännönmukaiset tietolähteet

Kaikki rekisterin tiedot kerätään palvelun käyttäjiltä itseltään.


Tietojen luovutus

Tietoja ei luovuteta Harva Marketing Oy:n ulkopuolelle lukuun ottamatta tilanteita joissa olemme velvollisia luovuttamaan tietoja viranomaisille.

Kuvaus rekisterin suojauksen periaatteista

Rekisteri sijaitsee HubSpotin palvelimella olevassa tietokannassa, jonne asiattomilta pääsy on estetty sekä fyysisesti että verkon kautta. Rekisterin jäsenillä on pääsy vain omiin tietoihinsa. Harva Marketing Oy:n työntekijöistä tietoihin pääsevät käsiksi ne, joilla on siihen työtehtäviensä perusteella tarve.


Henkilörekisterin ja rekisteritietojen säilytys, arkistointi ja hävittäminen

Rekisteröityneen tiedot säilytetään sähköisessä muodossa. Tiedot hävitetään rekisteröityneen pyynnöstä.


Tiedon korjaaminen

Järjestelmän käyttäjä huolehtii työn puolesta itse huomaamansa virheen korjaamisesta välittömästi. Rekisteröity voi esittää korjauspyynnön joko suullisesti tai kirjallisesti rekisteriasioita hoitaville henkilöille.